Learn Igbo                                                           Home

 

 

 

banana

Banana

ọgede

unere

 

 

 

 

 

 

 

 

apple

Apple4

achicha

 

 

 

 

 

 

 

 

 

coconut

Coconut

aki ocha

aki bekee

akụ ọyịbo

 

 

 

 

 

 

 

 

kola nut

Kola Nut

oji

 

 

 

 

 

 

 

no English name

Udara 2

udara

 

 

 

 

 

 

 

banana

Banana2

ọgede

unere

 

 

 

 

 

 

 

 

apple

Apple3

achicha

 

 

 

 

 

 

 

 

corn

maize

Corn

oka

 

 

 

 

 

 

 

 

palm kalnail

palm nut

Palm Kalnail

nkwụ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

apple and orange

Apple and Orange

achicha na oroma

 

 

 

 

 

 

 

 

coconut

Coconut1

aki bekee

akụ ọyịbo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

no English name

Uba Cheche

uba cheche

 

 

 

 

 

 

 

pepper

Green Pepper

ose

 

 

 

 

 

 

 

lemon

Lemon

oroma na gbakasi onu

 

 

 

 

 

 

 

lime

Lime

oroma ịlụ ịlụ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

no English name

Ukpa

kpa

 

 

 

 

 

 

 

mango

Mango

mangoro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

melon

Melon

ụgụ

 

 

 

 

 

 

 

pawpaw

Pawpaw2

pọpọ

 

 

 

 

 

 

 

 

peer

Ube2

ube

 

 

 

 

 

 

 

 

 

grapefruit

Grapefruit

oroma ịlụ

 

 

 

 

 

 

 

 

watermelon

Melon1

ụgụ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

guava

Guava

gova

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clementine

Mindrine

tanjerin

tanjerina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

yam

Yam

ji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mushroom

Mussroom1

ero

 

 

 

 

 

 

 

 

okra

lady's fingers

Okoro

ọkrọ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

garden egg

Garden Egg 2

aghara

 

 

 

 

 

 

 

 

onion

Onions

yabasị

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

plantain

Plantain

ojoko

ọgede ojoko

 

 

 

 

 

 

 

 

 

coco yam

Coco yam

ede

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

orange

Orange

oroma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cassava

Cassava 4

ji akpu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pawpaw

Pawpaw1

pọpọ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sweet potato

Sweet Potatos

ndụkụ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

peanut

Peanut

ahu ekere

granut

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pear

Pears

ube ocha

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pumpkin

Pumpkin

ụgụ

egusi

 

 

 

 

 

 

 

 

avocado

Peer

ube ndi ocha
 

 

 

 

 

 

 

 

 

pepper

Pepper2

ose

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

flower

Flowers

oko oko

falawa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pepper

Pepper4

ose

 

 

 

 

 

 

 

 

 

roasted corn

Roasted Corn

oka ahuru ahu

 

 

 

 

 

 

 

 

mango

Mango1

mangoro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pineapple

Pinapple

akwụ-olu

nkwu jbu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tomato

Tomato

tomato

tomereto

 

 

 

 

 

 

 

 

pineapple

Pinapple

akwụ-olu

nkwu jbu

 

 

 

 

 

 

 

 

fruit

Tropical Fruits

ihe osisi mitara

nkpuru osisi

 

 

 

 

 

 

 

 

potato

Potatos

ji ndi ocha

 

 

 

 

 

 

paper

Pepper3

ose

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

orange

Orange1

oroma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mushroom

Mussroom4

ero

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Now, let’s see how many fruits’ names in Igbo you can present?

 

 

Banana

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apple4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coconut

 

 

 

 

 

 

 

 

Udara 2

 

 

 

 

 

 

 

Kola Nut

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Banana2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apple3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palm Kalnail

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apple and Orange

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coconut1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uba Cheche

 

 

 

 

 

 

 

 

Green Pepper

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lemon

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lime

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mango

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Melon

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pawpaw2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ube2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grapefruit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Melon1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guava

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mindrine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mussroom1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Okoro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Garden Egg 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onions

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plantain

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coco yam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orange

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cassava 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pawpaw1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sweet Potatos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peanut

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pears

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pumpkin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pepper2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flowers

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pepper4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roasted Corn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mango1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pinapple

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomato

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pinapple

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tropical Fruits

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Potatos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pepper3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orange1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mussroom4

 

 

 

End

 

Learn Igbo                                                           Home

 

 

 

 

 

 

Learn Fruits Names in Igbo Language