Learn Human Parts in Igbo Language

Male Human Parts

Ihu na Azu
Ihu na Azu1

Now try and spot the names of male human parts

Ihu na Azu Nwanyi
Ihu na Azu Nwanyi1

Female Human Parts

Now try and spot the names of female human parts

Learn Igbo                                                           Home

 

Learn Igbo                                                           Home